شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

گله کردیـم پیش تـو ما از بـدی دگران

          ناله بردیم از علفزار ما بـه تیغ خیـزران

گله‌ها و ناله‌ها بیهـوده بـود
         چون‌که ما خوبان بـدادیم در پی مـا بهتران
      
ما بدادیم هرچه بـود دار و ندار
         در رهِ دلبر، رهـا کردیم هـزاران دلبـران


محمد ریاضت